Vedtægter

Frederikssund Atletik & Motion

Download som PDF

Vedtægter

1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Frederikssund Atletik & Motion og foreningen har hjemsted i Frederikssund Kommune.

2. Formål.

Foreningens formål er at dyrke atletik, træning til idrætsmærket og motion på alle niveauer samt på anden måde at fremme disse aktiviteter.

3. Hovedforbund.

Foreningen er tilsluttet Dansk Idrætsforbund (DIF) gennem medlemskab af Dansk Atletikforbund (DAF) samt Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI).

4. Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter og som er fyldt 6 år.

Der kan optages passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i foreningens aktiviteter,

men er valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at 2/3 af de

fremmødte stemmer for forslaget. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

5. Ind- og udmeldelse.

De nærmere regler for ind- og udmeldelse af foreningen fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med opstarten af de enkelte aktiviteter

6. Kontingent.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentets indbetaling, og for hvordan der skal forholdes omkring evt. restancer

m.m.

7. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, hvis vedkommende handler illoyalt overfor foreningen eller imod

foreningens interesser. Bestyrelsen træffer, efter at medlemmet har haft lejlighed til at udtale sig, afgørelse i rejste

sager.

Medlemmet kan rejse sagen til endelig afgørelse på generalforsamlingen, hvor sagen afgøres ved simpelt flertal.

8. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14

dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

9. Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde fø1gende punkter

1.   Valg af dirigent og referent.

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.   Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.   Valg af

formand (lige år)

kasserer (ulige år)

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

5.   Valg af revisor og suppleant.

6.   Forslag.

7.   Eventuelt.

10.Generalforsamlingens ledelse m.m.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af

generalforsamlingens deltagere og beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal på 2 på hinanden

følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Medlemmer, der er fyldt 12 år, har hver en stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke er fyldt 12 år,

har ret til at lade sig repræsentere med en stemme af en eller begge forældre.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år. Som formand og kasserer kan vælges medlemmer, der er

fyldt 18 år.

Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage

valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

11. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af

foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav om det med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget.

Indkaldelse, afholdelse, ledelse, afstemning m.m. følger samme regler som for den ordinære generalforsamling

12. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af 1øbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

13.Tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden er tilstede.

Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger og vedtagelser.

Foreningen tegnes af formanden.. Kassereren har fuldmagt til bankdispositioner.

Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede

bestyrelse.

14. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 31. januar det fø1gende år afgiver bestyrelsen driftsregnskab og  status til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

15. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert ar i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

16. Vedtægtsændringer.

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når forslag er optaget på dagsordenen, og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

17. Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for det.

Eventuel formue ved opløsningen overgår til Frederikssund kommune til uddeling til lignende formål. Eventuelle redskaber eller rekvisitter afleveres til foreninger eller organisationer, som måtte kunne anvende disse.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 20. april 2006

Per Nielsen Jørgen Jacobsen
formand                                                                                 dirigent

Vedtægternes § 9 og 12 er ændret på generalforsamlingen den 7. april 2009

Evald Nielsen Karsten Andersson  formand dirigent